.

Άρθρο 27
Συνεργασία μεταξύ κρατών-μελών
(Άρθρο 27 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

1. Η Αρμόδια Αρχή ανταλλάσσει τακτικά τεχνογνωσία και πληροφορίες με άλλες Αρμόδιες Αρχές, μεταξύ άλλων και μέσω της Ομάδας αντίστοιχων Αρμοδίων Αρχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (European Union Offshore Oil and Gas Authorities Group - EUOAG) και συμμετέχει σε διαβουλεύσεις με εταιρείες, φορείς του κλάδου και των εργαζομένων, άλλους εμπλεκόμενους, καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αντικείμενο την εφαρμογή του σχετικού ενωσιακού και εθνικού δικαίου.

2. Οι, κατά την παράγραφο, 1, ανταλλασσόμενες πλη-ροφορίες και τεχνογνωσία αφορούν κατά κύριο λόγο τη λειτουργικότητα των μέτρων διαχείρισης κινδύνου, πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων, επαλήθευσης συμμόρφωσης και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που σχετίζονται με υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εκτός αυτής, όπου απαιτείται.

3. Η Αρμόδια Αρχή συμμετέχει στον προσδιορισμό σαφών κοινών προτεραιοτήτων για την προετοιμασία της κατάρτισης και στην επικαιροποίηση προτύπων και κατευθύνσεων, προκειμένου να εντοπιστεί και να διευκολυνθεί η υλοποίηση και η συνεπής εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στις υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων. 4. Έως τις 19 Ιουλίου 2016, η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα εθνικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των τυπικών συμφωνιών, κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 8, σχετικά με την πρόσβαση σε τεχνογνωσία, πόρους και εμπειρογνώμονες.