.

Άρθρο 33
Τροποποίηση του Π.δ. 148/2009 (Α’ 190)
(Άρθρο 38 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

Η περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.δ.148/2009 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«β) Ζημία των υδάτων, ήτοι οποιαδήποτε ζημία επηρεάζει δυσμενώς σε σημαντικό βαθμό:
αα) την οικολογική, χημική ή ποσοτική κατάσταση ή το οικολογικό δυναμικό των υδάτων, όπως ορίζουν ο Ν.3199/2003 (Α’280) και το Π.δ. 51/2007 (Α'54) που θεσπίσθηκαν για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/60/ ΕΚ, εξαιρουμένων των δυσμενών επιπτώσεων στις οποίες εφαρμόζεται η παρ. 7 του άρθρου 4 του ανωτέρω
Π.δ., ή
ββ) την περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων, όπως ορίζει ο Ν. 3983/2011 (Α'144), για τις πτυχές της περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος που δεν καλύπτονται από το Ν. 3199/2003 και το Π.δ. 51/2007».