.

Άρθρο 35
Παραρτήματα

Τα εννέα (9) Παραρτήματα (1 έως και 9) που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Νόμου.

Παράρτημα Ι

Παράρτημα ΙΙ

Παράρτημα ΙΙΙ

Παράρτημα ΙV

Παράρτημα V

Παράρτημα VI

Παράρτημα VII

Παράρτημα VIII

Παράρτημα ΙΧ