.

Άρθρο 50
Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 26 του Ν. 4342/2015 (Α’143)

Στο άρθρο 26 του Ν. 4342/2015 (Α’143) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), στο πλαίσιο επίτευξης των σκοπών του και για την υλοποίηση των δράσεων της παραγράφου 2, δύναται να συνάπτει Προγραμματικές Συμβάσεις με το Δημόσιο ή και με φορείς του δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982, όπως ισχύει, καθώς και με Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α ’ του Ν. 3429/2005, για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 2Α και 3 του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (Α’87), με αντίστοιχη απεικόνιση στους προϋπολογισμούς τους».