.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Εκθέσεις εργασιών γεώτρησης που πρέπει να υποβάλλονται δυνάμει της παραγράφου 4 του άρθρου 15 (Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

Οι εκθέσεις που πρέπει να υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή δυνάμει της παραγράφου 4 του άρθρου 15 περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:
1. το όνομα και τη διεύθυνση του διαχειριστή της γεώτρησης,

2. την ονομασία της εγκατάστασης και το όνομα και τη διεύθυνση του διαχειριστή ή του ιδιοκτήτη Μ.Π.Εγκ.,

3. λεπτομέρειες που προσδιορίζουν τη γεώτρηση και κάθε σύνδεση με εγκαταστάσεις ή συνδεδεμένη υποδομή,

4. σύνοψη των εργασιών που αναλήφθηκαν από την έναρξη των εργασιών ή από την προηγούμενη έκθεση,

5. τη διάμετρο και το πραγματικό κατακόρυφο μετρούμενο βάθος:
α) κάθε διάτρησης που πραγματοποιήθηκε και
β) κάθε σωλήνωσης που τοποθετήθηκε,

6. την πυκνότητα του ρευστού διάτρησης τη στιγμή σύνταξης της έκθεσης, και

7. την τρέχουσα λειτουργική του κατάσταση σε περί-πτωση εργασιών σε υφιστάμενη γεώτρηση.