.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6
Πληροφορίες σχετικά με τις προτεραιότητες συνεργασίας μεταξύ διαχειριστών και ιδιοκτητών Μ.Π.Εγκ. και Αρμόδιων Αρχών δυνάμει της παραγράφου 7 του άρθρου 19
(Παράρτημα VΙ της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

Τα ζητήματα που λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό προτεραιοτήτων για τη θέσπιση προτύπων και κατευθύνσεων δίνουν έμπρακτη έμφαση στην πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων και τον περιορισμό των συνεπειών τους. Τα ζητήματα αυτά περιλαμβάνουν:
α) Βελτίωση της ακεραιότητας των γεωτρήσεων, του εξοπλισμού ελέγχου των γεωτρήσεων και των προστατευτικών φραγμών και παρακολούθηση της αποτελεσματικότητάς τους,
β) βελτίωση του βασικού προστατευτικού φραγμού,
γ) βελτίωση του δευτερεύοντος προστατευτικού φραγμού που αναστέλλει την κλιμάκωση αρχόμενου σοβαρού ατυχήματος, συμπεριλαμβανομένων των εκρήξεων γεωτρήσεων (well blow-outs),
δ) αξιόπιστη λήψη αποφάσεων,
ε) διαχείριση και εποπτεία εργασιών που ενέχουν μεγάλους κινδύνους,
στ) επάρκεια όσων κατέχουν νευραλγικές θέσεις,
ζ) αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου,
η) εκτίμηση της αξιοπιστίας κρίσιμων για την ασφάλεια και το περιβάλλον συστημάτων,
θ) κύριους δείκτες επιδόσεων,
ι) αποτελεσματική ενοποίηση των συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας και περιβάλλοντος μεταξύ διαχειριστών και ιδιοκτητών Μ.Π.Εγκ. και άλλων οντοτήτων που συμμετέχουν σε υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων.