.

Άρθρο 43
Τροποποιήσεις στο Π.δ. 325/2000 (Α’ 266)

1. Στο άρθρο 6 του Π.δ. 325/2000 (Α’266) προστίθεται περίπτωση η’ ως εξής:
«η. Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 41 του Ν. 4129/2013 (Α’52)».
Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου άρχεται αναδρομικά από την 24η Ιουνίου 2015.

2. Η περίπτωση 5 της παρ. 3 του άρθρου 7 του Π.δ. 325/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Το προσωπικό που αποσπάται στο Κέντρο λαμβάνει τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές της οργανικής του θέσης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους, οι οποίες βαρύνουν τους φορείς προέλευσης».