.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
Μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες Μ.Π.Εγκ. για την πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων δυνάμει του άρθρου 19 (Παράρτημα ΙV της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

1. Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες Μ.Π.Εγκ.:
α) Αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην αξιολόγηση των απαιτήσεων αξιοπιστίας και ακεραιότητας όλων των κρίσιμων για την ασφάλεια και το περιβάλλον συστημάτων και βασίζουν τα οικεία συστήματα επιθεώρησης και συντήρησης στην επίτευξη του απαιτούμενου επιπέδου ακεραιότητας της ασφάλειας και του περιβάλλοντος,

β) λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν, όσο αυτό είναι ευλόγως δυνατόν, ότι δεν υπάρχει απρόβλεπτη διαφυγή επικίνδυνων ουσιών από αγωγούς, δοχεία και συστήματα προοριζόμενα για τον ασφαλή περιορισμό τους. Επιπλέον, οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες Μ.Π.Εγκ. διασφαλίζουν ότι καμία βλάβη του προστατευτικού φραγμού δεν είναι δυνατόν να προκαλέσει σοβαρό ατύχημα,

γ) συντάσσουν κατάλογο του διαθέσιμου εξοπλισμού στον οποίο να αναφέρεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς του, η θέση του, ο τρόπος μεταφοράς και ο τρόπος χρησιμοποίησής του στην εγκατάσταση και κάθε οντότητα που συμμετέχει στην εφαρμογή του εσωτερικού σχεδίου αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Στον κατάλογο προσδιορίζονται τα υφιστάμενα μέτρα που διασφαλίζουν τη διατήρηση του εξοπλισμού και των σχετικών διαδικασιών σε επιχειρησιακή ετοιμότητα,

δ) διασφαλίζουν ότι διαθέτουν κατάλληλο πλαίσιο για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με όλες τις σχετικές ρυθμιστικές διατάξεις, ενσωματώνοντας τα ρυθμιστικά τους καθήκοντα που αφορούν τον έλεγχο των μεγάλων κινδύνων και την προστασία του περιβάλλοντος στις συνήθεις επιχειρησιακές διαδικασίες τους, και

ε) αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στη δημιουργία και
διατήρηση ισχυρής αντίληψης περί ασφάλειας που αυξάνει την πιθανότητα συνεχούς ασφαλούς λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης της συνεργασίας των εργαζομένων μέσω, μεταξύ άλλων:
αα) σαφούς δέσμευσης για τριμερείς διαβουλεύσεις
και επακόλουθες ενέργειες,
ββ) ενθάρρυνσης και ανταμοιβής της αναφοράς ατυχημάτων και παρ’ ολίγον ατυχημάτων, γγ) αποτελεσματικής συνεργασίας με εκλεγμένους αντιπροσώπους για ζητήματα ασφάλειας,
δδ) προστασίας των καταγγελλόντων.

2. Ο Κλάδος συνεργάζεται με την Αρμόδια Αρχή για την υιοθέτηση και υλοποίηση σχεδίου προτεραιότητας για την εκπόνηση προτύπων, κατευθύνσεων και κανόνων που διασφαλίζουν την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών ως προς την πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων και τον περιορισμό των συνεπειών σοβαρών ατυχημάτων σε περίπτωση που παρ’ όλα αυτά συμβούν.