.

Άρθρο 36
Ρυθμίσεις για την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) ΑΕ

1. Η περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 147 του Ν.4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Τα ποσά που εισπράττει από την παραχώρηση δικαιωμάτων αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ιδίως το αντάλλαγμα υπογραφής της σύμβασης (signature bonus), το αντάλλαγμα παραγωγής (production bonus) και η ετήσια ανά στρέμμα αποζημίωση (surface fees), που προβλέπονται στις σχετικές συμβάσεις, οι οποίες υπογράφονται από την ίδια ή το Ελληνικό Δημόσιο ή για λογαριασμό αυτού.»

2. Η παρ. 1 του άρθρου 152 του Ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας αμέσως μετά την έναρξη λειτουργίας της μπορεί να αποσπάται σε αυτήν Προσωπικό μέχρι δέκα (10) ατόμων, από υπηρεσίες του Δημοσίου, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (Α’ 28), μετά από δημόσια πρόσκληση της ΕΔΕΥ ΑΕ. Στην πρόσκληση αυτή καθορίζονται, κατ’ ελάχιστο, ο αριθμός, τα απαιτούμενα προσόντα και οι ειδικότητες του υπό απόσπαση Προσωπικού. Η επιλογή των αποσπώμενων γίνεται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΔΕΥ ΑΕ. Η απόσπαση γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, με δυνατότητα παράτασης για άλλα τρία (3) επιπλέον έτη.
Το Προσωπικό που αποσπάται στην ΕΔΕΥ ΑΕ λαμβάνει τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές της οργανικής του θέσης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους, οι οποίες βαρύνουν τους φορείς προέλευσης. Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει διαδικασίες απόσπασης, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη.»