.

Άρθρο 37
Τροποποίηση της παρ. 12 του άρθρου 15 του Ν. 3054/2002 (Α'230)

Η παρ. 12 του άρθρου 15 του Ν. 3054/2002 (Α'230), όπως προστέθηκε με την παρ. 3γ του άρθρου 320 του Ν. 4072/2012 (Α’ 86) και αναριθμήθηκε και αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 της υποπαραγράφου Ι.3. του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α'222), αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Τα υγρά καύσιμα που διατίθενται στην κατανάλωση ή διακινούνται ή αποθηκεύονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ιχνηθετούνται με μοριακής τεχνολογίας ιχνηθέτες. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα συγκεκριμένα είδη υγρών καυσίμων που υπάγονται στην ανωτέρω ρύθμιση και ρυθμίζονται τεχνικά ζητήματα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου ανά είδος καυσίμου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Υγρά καύσιμα που καταναλώθηκαν, διακινήθηκαν ή αποθηκεύτηκαν κατά τα ανωτέρω και δεν ανιχνεύεται η σήμανσή τους με μοριακής τεχνολογίας ιχνηθέτες, θεωρούνται παράνομα, έστω κι αν διαθέτουν σχετικά παραστατικά.»