.

Άρθρο 40
Ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων στη βάση δεδομένων της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία»
(ΕΚΧΑ Α.Ε.)

1. Τοπογραφικά διαγράμματα, τα οποία, κατά την κείμενη νομοθεσία, συντάσσονται και προσαρτώνται σε πράξεις εγγραπτέες στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών και στα κτηματολογικά βιβλία, υποβάλλονται, υποχρεωτικά, με ηλεκτρονικό τρόπο από τον συντάκτη μηχανικό στη βάση δεδομένων της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΚΧΑ Α.Ε.). Στην οικεία εγγραπτέα πράξη περιέχεται μνεία των στοιχείων ηλεκτρονικής υποβολής, και προσαρτάται, με ποινή ακυρότητάς της, το εκδιδόμενο από την ηλεκτρονική εφαρμογή της «ΕΚΧΑ Α.Ε.» αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος, απλό αντίγραφό του οποίου συνυποβάλλεται με την αίτηση μεταγραφής ή την αίτηση καταχώρισης στα κτηματολογικά βιβλία, κατά περίπτωση.

2. Τοπογραφικά διαγράμματα, τα οποία συντάσσονται και προσαρτώνται σε πράξεις εγγραπτέες στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών και στα κτηματολογικά βιβλία με βούληση των συμβαλλομένων, χωρίς να προβλέπεται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση, μπορεί να υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον συντάκτη μηχανικό στη βάση δεδομένων της «ΕΚΧΑ Α.Ε.» με τον τρόπο, τους όρους, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ορίζει η απόφαση της παραγράφου 4. Στην οικεία εγγραπτέα πράξη περιέχεται μνεία των στοιχείων ηλεκτρονικής υποβολής και επισυνάπτεται το σχετικό αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος απλό αντίγραφο, του οποίου συνυποβάλλεται με την αίτηση μεταγραφής ή την αίτηση καταχώρισης στα κτηματολογικά βιβλία, κατά περίπτωση.

3. Η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής στη βάση δεδομένων της εταιρείας «ΕΚΧΑ Α.Ε.» της παραγράφου 1 αφορά και στα διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών που συνυποβάλλονται με τις αιτήσεις καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων στα κτηματολογικά βιβλία και τις αιτήσεις διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων κατά τις διατάξεις των άρθρων του Ν.2664/1998. Στις περιπτώσεις αυτές, με την αίτηση συνυποβάλλεται το προαναφερόμενο στην παράγραφο 1 αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος επί ποινή απαραδέκτου και απόρριψης της υποβαλλόμενης αίτησης καταχώρισης ή διόρθωσης, κατά περίπτωση.

4. Η έναρξη ισχύος των προηγουμένων παραγράφων 1 και 3 θα οριστεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο τρόπος, οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των τοπογραφικών διαγραμμάτων και των διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

5. Διαγράμματα που συντάσσονται κατά την κείμενη νομοθεσία και συνοδεύουν εγγραπτέες διοικητικές πράξεις, καθώς και διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών, όταν πρόκειται για την καταχώριση στo Κτηματολόγιο των αναφερομένων στην παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 2664/1998 διοικητικών πράξεων, είτε από την αρμόδια για την έκδοση ή κύρωσή τους αρμόδια αρχή, είτε από όποιον έχει έννομο συμφέρον, υποβάλλονται, υποχρεωτικά, με ηλεκτρονικό τρόπο στη βάση δεδομένων της «ΕΚΧΑ Α.Ε.». Στις περιπτώσεις αυτές και επί ποινή απαραδέκτου και απόρριψης της υποβαλλόμενης αίτησης μεταγραφής στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή καταχώρισης στο Κτηματολογικό Γραφείο, αντίστοιχα, με την αίτηση συνυποβάλλεται το αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος που προβλέπεται στην παράγραφο 1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται ο τρόπος, οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των διαγραμμάτων και των διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών, καθώς και κάθε άλλο θέμα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η έναρξη ισχύος της υποχρέωσης και των συνεπειών για την ηλεκτρονική υποβολή των διαγραμμάτων και των διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών για τις πράξεις αυτές, όπως προαναφέρονται.

6. Από την έναρξη ισχύος των παραγράφων 1 και 3, καταργείται η υποχρέωση της παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.2664/1998 για τη συνυποβολή, με την αίτηση καταχώρισης εγγραπτέας πράξης στα κτηματολογικά βιβλία:
α) αντιγράφου του τοπογραφικού διαγράμματος που έχει συνταχθεί και έχει προσαρτηθεί στην εγγραπτέα πράξη και β) του διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών για την αποτύπωση της μεταβολής που επέρχεται με την πράξη αυτή.