.

Άρθρο 38
Κύρωση της από 20.11.2015 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που κυρώθηκε με το Ν. 2779/1999 (Α’296)

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η Τέταρτη Τροποποιητική Σύμβαση που υπεγράφη στην Αθήνα την 20ή Νοεμβρίου 2015 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Αναδόχων εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, της οποίας το κείμενο έχει ως εξής:
«ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Η παρούσα σύμβαση συνομολογείται στην Αθήνα σήμερα την 20ή Νοεμβρίου 2015, μεταξύ αφενός:
Του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ νόμιμα εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Παναγιώτη Σκουρλέτη και, αφετέρου των ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ:
1) Της εταιρείας με την επωνυμία «ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ματθαίο Ρήγα, δυνάμει του υπ’ αριθμ. 164/19.11.2015 ειδικού Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, και
2) Της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΒΑΛΑ ΟΙL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Καβάλα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Δημήτριο Γόντικα, δυνάμει του από 19.11.2015 ειδικού Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, αμφοτέρων των υπό (1) και (2) ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ καλουμένων συλλήβδην εφεξής ως «ο Ανάδοχος». Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι θα καλούνται εφεξής «τα Συμβαλλόμενα Μέρη».

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1. Το Ελληνικό Δημόσιο και ο ως άνω (2) Ανάδοχος συνομολόγησαν την από 23 Νοεμβρίου 1999 Σύμβαση περί εκμεταλλεύσεως υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους που κυρώθηκε με τον Ν.2779/1999 (Α’296) (εφεξής: «Η Σύμβαση»).

2.Με την από 31 Οκτωβρίου 2012 Πρώτη Τροποποιητική Σύμβαση, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Αναδόχου, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4135/2013 (Α’69), τροποποιήθηκε μέρος των διατάξεων της Σύμβασης, προκειμένου να εναρμονισθεί με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (Ν.2289/1995), όπως διαμορφώθηκε μετά την εφαρμογή του Ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α’179).

3. Με την από 30 Δεκεμβρίου 2013 Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Αναδόχου, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4296/2014 (Α’214), τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 και 14 παρ. 4, που εκ παραδρομής δεν είχαν τροποποιηθεί με την Πρώτη Τροποποιητική Σύμβαση, καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 16 και 19 της Σύμβασης, οι οποίες θέσπιζαν καθεστώς αποκλειστικής προμήθειας αργού πετρελαίου, περιορίζοντας αναίτια την ελεύθερη άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας για τις εμπλεκόμενες εταιρείες.

4. Με την περίπτωση γ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 της Σύμβασης, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 11 Σεπτεμβρίου 2014 Τρίτη Τροποποιητική Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Αναδόχου, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4296/2014 (Α’214), ορίσθηκε η διάρκεια της Άδειας Εκμετάλλευσης της Περιοχής Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου «Νότια Καβάλα» έως την 23η Νοεμβρίου 2015, μη δυνάμενη να ανανεωθεί περαιτέρω.

5. Με την 195/27.10.2011 (Β’2501) απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, μεταβιβάζονται στο Ταμείο Αξιοποιήσεως Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου όλα τα περιουσιακής φύσεως δικαιώματα του Δημοσίου και το δικαίωμα παραχώρησης της χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του υπόγειου φυσικού χώρου που προκύπτει εκ του σχεδόν εξαντληθέντος κοιτάσματος φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα» για τη μετατροπή του ως χώρου αποθήκευσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4001/2011 (Α’179) για χρονικό διάστημα έως και 50 έτη μετά την αδειοδότηση του έργου της υπόγειας αποθήκευσης.

6. Λαμβανομένου υπόψη ότι:
α. Μετά τη λήξη της Άδειας Εκμετάλλευσης, ήτοι μετά την 23η Νοεμβρίου 2015, το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων της Περιοχής Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου «Νότια Καβάλα», θα πρέπει να αναληφθεί από το Ελληνικό Δημόσιο, γεγονός που θα επιβαρύνει σημαντικά τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
β. Θα απαιτηθεί εύλογος χρόνος, προκειμένου να βελτιωθούν οι τρέχουσες μη ευνοϊκές οικονομικές και ενεργειακές παράμετροι και το Ταμείο Αξιοποιήσεως Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, στο πλαίσιο αναγνώρισης της σπουδαιότητας και αξιοποίησης του εν λόγω έργου, να προετοιμάσει και διεξάγει τη διαγωνιστική διαδικασία, για την παραχώρηση της χρήσης της Περιοχής Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου «Νότια Καβάλα».
γ. Το κοίτασμα φυσικού αερίου «Νότιας Καβάλας» δεν έχει εξαντληθεί και συνεχίζεται η εκμετάλλευσή του, ενώ συνδέεται λειτουργικά προς το κοίτασμα πετρελαίου του «Πρίνου», χρησιμοποιούμενο για την υποβοήθηση της άντλησης πετρελαίου (Gas Lift) και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ατμού προς κάλυψη των ιδίων αναγκών των εγκαταστάσεων του Αναδόχου.

7. Λαμβάνοντας, τέλος, υπόψη τα προεκτεθέντα, τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται να τροποποιήσουν τη Σύμβαση, με βάση τα άρθρο 41 αυτής, ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 1
Τέταρτη Τροποποιητική Σύμβαση σημαίνει το παρόν έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ 2
Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της Σύμβασης τροποποιείται ως εξής:
«Προκειμένου για την Περιοχή Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου «Νότια Καβάλα», η διάρκεια της Άδειας Εκμετάλλευσης Νότιας Καβάλας ορίζεται έως την 23η Νοεμβρίου 2017, δυνάμενη να παραταθεί για ένα (1) έτος με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από έγγραφη σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου.
Οι υφιστάμενες σχετικές εγκαταστάσεις παραγωγής ακολουθούν την Άδεια Εκμετάλλευσης Νότιας Καβάλας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 της Σύμβασης.»

ΑΡΘΡΟ 3
Όλοι οι όροι και διατάξεις της αρχικής Σύμβασης και των επόμενων Τροποποιητικών Συμβάσεων που δεν τροποποιούνται ή συμπληρώνονται με την παρούσα, παραμένουν σε πλήρη ισχύ, κύρος και ενέργεια.
Η παρούσα Τέταρτη Τροποποιητική Σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία της υπογραφής της από τα Συμβαλλόμενα Μέρη και θα κυρωθεί με νόμο από τη Βουλή των Ελλήνων, σύμφωνα με το άρθρο 41 της Σύμβασης.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνομολογήθηκε η παρούσα Τέταρτη Τροποποιητική Σύμβαση, η οποία και υπογράφηκε ως έπεται:
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ENERGEANΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ OIL A.E.
OIL & GAS A.E.
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΡΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΝΤΙΚΑΣ»