.

Άρθρο 39
Τροποποίηση των περιπτώσεων 3 και 4 της υποπαραγράφου Ι.1 της παρ. Ι του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α’107)

1. Στο τέλος της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ι.1 της παρ. Ι, του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α’107), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τους ηλιοθερμικούς σταθμούς οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα NER 300 η ισχύς της παρούσας περίπτωσης αρχίζει από την 1η Φεβρουαρίου 2017».

2. Στο τέλος της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ι.1 της παρ. Ι του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α’103) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τους ηλιοθερμικούς σταθμούς οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα NER 300 η ισχύς της παρούσας περίπτωσης αρχίζει από την 1η Φεβρουαρίου 2017».