.

Άρθρο 42
Εξουσιοδοτική διάταξη για τα πράσινα σημεία και τα Κ.Α.Ε.ΔΙ.Σ.Π.

Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 38 του Ν.4042/2012 (Α’24) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι ορισμοί, οι κατηγορίες και οι προδιαγραφές των Πράσινων Σημείων και των Κέντρων Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης και Διαλογής στην Πηγή (Κ.Α.Ε.ΔΙ.Σ.Π.)».