.

Άρθρο 46
Παράταση υποβολής δήλωσης για κατ’ επάγγελμα αγρότες

Οι δηλώσεις των κατ’ επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη, οι οποίες προβλέπονται στην περίπτωση 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παρ. ΙΓ’ του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 (Α’85), ειδικά για το έτος 2015 μπορεί να υποβληθούν μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου. Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης κατά το προηγούμενο εδάφιο ή διαπίστωσης ανακριβούς δήλωσης επανακαθορίζεται αναδρομικά η τιμή αποζημίωσης για το έτος 2015, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον πίνακα Α’ της περίπτωσης 1α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παρ. ΙΓ’ του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014.
Η τιμή αποζημίωσης αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, που έχει καθοριστεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος χωρίς την υποβολή δήλωσης, επανυπολογίζεται αναδρομικά μετά την εμπρόθεσμη, κατά τα ανωτέρω, υποβολή αυτής».