.

Άρθρο 45
Δαπάνες μετακίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Δαπάνες μετακίνησης εντός και εκτός επικράτειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι οποίες διενεργήθηκαν κατά τα έτη 2014 και 2015, καλύπτονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους, κατά παρέκκλιση των προθεσμιών ανάρτησης των διατάξεων: α) των άρθρων 66 και 68 του Ν. 4270/2014 (Α’143) και του Π.δ. 113/2010 (Α’194), β) των άρθρων 2 έως 4 του Ν. 3861/2010 (Α’112), τηρουμένων όλων των λοιπών προϋποθέσεων νομιμότητας και κανονικότητας αυτών.