.

Άρθρο 44
Ένταξη ηλιοθερμικών σταθμών ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 10 MW στα έργα της υποπαραγράφου δ1 της παρ. 10 του άρθρου 8 του Ν. 3468/2006 (Α’129)

Η υποπαράγραφος δ1 της παρ. 10 του άρθρου 8 του Ν. 3468/2006 (Α’29) αντικαθίσταται ως εξής:
«δ1) Στις περιπτώσεις: α. συγκροτημάτων αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος μεγαλύτερης από εκατόν πενήντα (150) MW, β. έργων Α.Π.Ε. που συνδέονται με το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα μέσω ειδικού προς τούτο υποθαλάσσιου καλωδίου ή άλλου έργου σύνδεσης του οποίου η κατασκευή απαιτεί χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το διάστημα για το οποίο χορηγείται και παρατείνεται η άδεια εγκατάστασης, όπως βεβαιώνεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος, γ. υβριδικών έργων Α.Π.Ε. και ηλιοθερμικών σταθμών εγκατεστημένης ισχύος P≥ 10 MW και δ. μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων, επιτρέπεται η παράταση της ισχύος της άδειας εγκατάστασης για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου, μετά την υποβολή και την έγκριση από την αδειοδοτούσα αρχή, τεκμηριωμένης πρότασης με συνημμένο χρονοδιάγραμμα από τον κάτοχο της άδειας.
Ηλιοθερμικοί σταθμοί ισχύος P≥ 10 MW, που είχαν άδεια εγκατάστασης σε ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του Ν. 4203/2013 (Α’235), υπάγονται στην περίπτωση γ’ της υποπαραγράφου δ1 της παρ. 10 του άρθρου 8 του Ν. 3468/2006 από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του Ν. 4203/2013».