.

Άρθρο 52
Απαιτούμενα Προσόντα Ενεργειακών Επιθεωρητών

1. Η ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας και η ενεργειακή επιθεώρηση συστήματος θέρμανσης και κλιματισμού, όπως ορίζονται στις παραγράφους 15 και 16 του άρθρου 2 του Ν. 4122/2013 (Α’ 42) διεξάγονται με ανεξάρτητο τρόπο από ειδικευμένους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, όπως ορίζονται στην παρ.17 του άρθρου 2 του Ν. 4122/2013.

2. Η ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή αποκτάται με την εγγραφή του στο αντίστοιχο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του άρθρου 54 του παρόντος.

3. Η δραστηριότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή ασκείται από διπλωματούχους μηχανικούς, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης ή μηχανικούς που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας, σε εφαρμογή της σχετικής εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όπως κάθε φορά ισχύει και οι οποίοι έχουν δικαίωμα υπογραφής της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 25 του άρθρου 2 του Ν. 4122/2013, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 12 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Β’ 407/2010) και σύμφωνα με τη σχετική κείμενη εθνική νομοθεσία περί επαγγελματικών δικαιωμάτων, όπως κάθε φορά ισχύει.

4. Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που έχουν πιστοποιηθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντάσσονται στο αντίστοιχο Μητρώο Ενεργειακού Επιθεωρητή του άρθρου 54, σε εφαρμογή της σχετικής κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

5. Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές εντάσσονται στις παρακάτω τάξεις ως εξής: Α’ Τάξη, όπου εντάσσονται:
α. οι διπλωματούχοι μηχανικοί από την κτήση του διπλώματός τους,
β. οι πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης ένα (1) έτος μετά την κτήση του πτυχίου τους,
γ. οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές, οι οποίοι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα υπογραφής της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3, χωρίς δικαίωμα ένταξης στη Β’ και Γ' Τάξη,
δ. οι διπλωματούχοι και πτυχιούχοι τεχνολογικής εκπαίδευσης μηχανικοί, οι οποίοι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος αποδεδειγμένα παρακολουθούν το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του άρθρου 9 του Π.δ. 100/2010 υπό την προϋπόθεση της επαρκούς παρακολούθησης και με την επιφύλαξη του ανωτέρω σημείου γ’.

Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές Α' Τάξης δύνανται να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις Α' Τάξης που αφορούν:
α. σε κτίρια ή κτιριακές μονάδες συνολικής επιφάνειας έως και διακόσια πενήντα τετραγωνικά μέτρα (250 τ.μ.),
β. σε συστήματα θέρμανσης με συνολική θερμική ισχύ έως και πενήντα κιλοβάτ (50kW),
γ. σε συστήματα κλιματισμού με συνολική ψυκτική ισχύ έως και πενήντα κιλοβάτ (50 kW).

Β’ Τάξη, όπου εντάσσονται:
α. οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές Α’ Τάξης εφόσον έχουν αποδεδειγμένα διενεργήσει τουλάχιστον τριάντα (30) ενεργειακές επιθεωρήσεις Α’ Τάξης,
β. οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές, οι οποίοι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και οι οποίοι έχουν δικαίωμα υπογραφής της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3, εφόσον έχουν αποδεδειγμένα διενεργήσει τουλάχιστον τριάντα (30) ενεργειακές επιθεωρήσεις Α’ Τάξης ή εναλλακτικά ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κτίρια ή και κτιριακές μονάδες συνολικής επιφάνειας δέκα χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (10.000 τ.μ.) ή επιθεωρήσεις συστημάτων θέρμανσης ή κλιματισμού συνολικής ισχύος χιλίων πεντακοσίων κιλοβάτ (1.500 kW).
Τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) των ανωτέρω επιθεωρήσεων απαιτείται να έχει διενεργηθεί σε κτίρια ή/και κτιριακές μονάδες με χρήση μη κατοικίας που διαθέτουν συστήματα θέρμανσης ή και κλιματισμού ισχύος άνω των δεκαπέντε κιλοβάτ (15 kW).

Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές Β’ Τάξης δύνανται να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις Α’ Τάξης, καθώς επίσης και Β’ Τάξης που αφορούν:
α. σε κτίρια ή κτιριακές μονάδες συνολικής επιφάνειας από διακόσια πενήντα τετραγωνικά μέτρα (250 τ.μ.) έως και χίλια τετραγωνικά μέτρα (1.000τ.μ.),
β. σε συστήματα θέρμανσης με συνολική θερμική ισχύ από πενήντα κιλοβάτ (50 kW) έως και τετρακόσια κιλοβάτ (400 kW),
γ. σε συστήματα κλιματισμού με συνολική ψυκτική ισχύ από πενήντα κιλοβάτ (50 kW) έως και (400 kW).

Γ’ Τάξη, όπου εντάσσονται:
α. οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές Β’ Τάξης εφόσον έχουν αποδεδειγμένα διενεργήσει τουλάχιστον δέκα (10) ενεργειακές επιθεωρήσεις Β’ Τάξης,
β. οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές, οι οποίοι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και οι οποίοι έχουν το δικαίωμα υπογραφής της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3, εφόσον έχουν αποδεδειγμένα διενεργήσει τουλάχιστον δέκα (10) ενεργειακές επιθεωρήσεις Β’ Τάξης ή εναλλακτικά ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κτίρια ή και κτιριακές μονάδες με συνολική επιφάνεια άνω των διακοσίων πενήντα τετραγωνικών μέτρων (250 τ.μ.) και στο σύνολο αυτών είκοσι χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα (20.000 τ.μ.) ή επιθεωρήσεις σε συστήματα θέρμανσης ή κλιματισμού ισχύος άνω των πενήντα κιλοβάτ (50 kW) και στο σύνολο αυτών πέντε χιλιάδες κιλοβάτ (5.000 kW).
γ. Οι ενεργειακοί επιθεωρητές, οι οποίοι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος έχουν επιτύχει στην εξεταστική διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 9 του Π.δ. 100/ 2010 (Α’177).
Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές Γ’ Τάξης δύνανται να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις Α’ και Β’ Τάξης, καθώς επίσης και Γ’ Τάξης που αφορούν:
α. σε κτίρια ή κτιριακές μονάδες συνολικής επιφάνειας άνω των χιλίων τετραγωνικών μέτρων (1.000τ.μ.),
β. σε συστήματα θέρμανσης με συνολική θερμική ισχύ άνω των τετρακοσίων κιλοβάτ (400 kW),
γ. σε συστήματα κλιματισμού με συνολική ψυκτική ισχύ άνω των τετρακοσίων κιλοβάτ (400 kW).