.

Άρθρο 57
Καταργούμενες διατάξεις

Από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος καταργούνται:
α. Το Π.δ. 100/2010 «Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού» (Α’ 177), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
β. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 54 του Ν.4280/2014 (Α’ 159).