.

Άρθρο 59
Τελικές διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου καταργείται κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει με τρόπο διαφορετικό τα θέματα που ρυθμίζονται με τον παρόντα Νόμο, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 1 του παρόντος.