.

Άρθρο 64

Οι υφιστάμενοι - διαμορφωμένοι προσωρινοί (εργοταξιακοί) κλάδοι εισόδου - εξόδου ομόρροπων κινήσεων με εθνικές οδούς με ή χωρίς διαχωρισμένο οδόστρωμα διατηρούνται προσωρινά σε λειτουργία, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) οι συγκεκριμένοι κλάδοι πρόσβασης λειτουργούν την τελευταία 5ετία, β) οι κλάδοι αυτοί εξυπηρετούν παρακείμενη ευρεία οικιστική, τουριστική ή βιομηχανική περιοχή μονοσήμαντα με την συγκεκριμένη εθνική οδό, σύμφωνα με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, γ) έχουν εγκατεστημένη εργοταξιακή σήμανση διευθέτησης της κυκλοφορίας (οδική ασφάλεια) που έχει εγκριθεί από την οικεία Αστυνομική Διεύθυνση του Νομού, ανεξάρτητα αν εκτελείται ή όχι έργο στην περιοχή, δ) εκπονούνται παράλληλα σχετικές συγκοινωνιακές και περιβαλλοντικές μελέτες για την κυκλοφοριακή εξυπηρέτηση των υπόψη οικιστικών, τουριστικών ή βιομηχανικών περιοχών, προκειμένου να εγκριθούν και υλοποιηθούν οριστικά και ε) η υφιστάμενη σήμανση συντηρείται και επιθεωρείται τακτικά από τον αρμόδιο φορέα που την εγκατέστησε ή διαχειρίζεται την οδό. Η ως άνω προσωρινή λειτουργία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τους 18 μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται μετά από γνώμη του οικείου ή των οικείων δημοτικών συμβουλίων της περιφέρειας εντός της οποίας υφίστανται οι συγκεκριμένοι προσωρινοί (εργοταξιακοί) κλάδοι για την πλήρωση των περιπτώσεων α’ έως ε’, διαπιστώνεται η συνδρομή των περιπτώσεων αυτών για τη διατήρηση των κλάδων αυτών σε προσωρινή λειτουργία.