.

Άρθρο 65
Ρύθμιση μισθολογικών θεμάτων προσωπικού Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων των νόμων 3833/2010 (Α’ 40), 3845/2010 (Α’ 65), 3899/2010 (Α’ 212), 4024/2011 (Α’ 226) και 4093/2012 (Α’ 222). Αποδοχές, που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως στο προσωπικό του ΟΒΙ, οποιασδήποτε κατηγορίας, κατά το διάστημα από 1.1.2010 μέχρι 1.11.2011, δεν αναζητούνται. Αποδοχές, που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως από 1.11.2011 και εφεξής αναζητούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 4354/2015. Οι παράγραφοι 3 και 4 του ιδίου άρθρου, εφαρμόζονται αναλόγως.