.

Άρθρο 66
Επείγουσες ρυθμίσεις σχετικά με τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης

1. Η φράση «και οι βοηθοί του» που αναφέρεται στην περίπτωση κβ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.3213/2003 διαγράφεται και αντικαθίσταται από την φράση «και οι Ειδικοί Επιθεωρητές που εργάζονται με απόσπαση στο γραφείο του».

2. Η φράση «εντός δύο μηνών» που αναφέρεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 173 του Ν. 4389/2016 αντικαθίσταται από τη φράση «εντός τεσσάρων (4) μηνών».

3. Η φράση «δυο μήνες» που αναφέρεται στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003 αντικαθίσταται από τη φράση «τέσσερις (4) μήνες».

4. Η φράση «εντός τριών (3) μηνών» που αναφέρεται στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.3213/2003 αντικαθίσταται από τη φράση «εντός πέντε (5) μηνών».

5. Η φράση «εντός τριών (3) μηνών» που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3213/2003 αντικαθίσταται από τη φράση «εντός πέντε (5) μηνών».

6.Κατ’ εξαίρεση και ειδικώς για την υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του έτους 2016 (χρήση 2015) του Ν.3213/2003 και των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων του άρθρου 229 του Ν. 4281/2014 η προθεσμία υποβολής αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 2016 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016.