.

Άρθρο 67

Στην παρ. 6 του άρθρου 10 της υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ’ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α’ 94), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο τρίτο του Ν. 4405/2016 (Α’ 129), μεταξύ των φράσεων «, καθώς και τους γεωτεχνικούς υπαλλήλους και τους μηχανικούς» και «του Ινστιτούτου Γεωλογικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.)», παρεμβάλλεται η φράση «και το τεχνικό προσωπικό υποστήριξης εργασιών πεδίου, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο».