.

Άρθρο 68

Στο άρθρο 9 παρ. 7, του Ν. 2810/2000, «Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις» (Α’61) προστίθεται περίπτωση δ’, η οποία έχει ως εξής:
«δ) το τίμημα των προϊόντων των μελών Ομάδας Παραγωγών, η οποία έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού 2200/1996 του Συμβουλίου της Ε.Ε., για οφειλές της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, προς οποιονδήποτε, με την οποία Ένωση, η Ομάδα Παραγωγών έχει το ίδιο ΑΦΜ.
Τυχόν κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί αίρονται, από τη δημοσίευση του παρόντος και τα κατασχεθέντα ποσά, αποδίδονται στην Ομάδα Παραγωγών και στα μέλη, αγρότες αυτής».