.

Άρθρο 69

Σε περιπτώσεις λατομείων που εντάχθηκαν σε λατομικές περιοχές πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος και αδειοδoτήθηκαν μόνο για τμήμα του ενιαίου χωροθετηθέντος λατομικού χώρου, η εκμίσθωση του υπολοίπου τμήματος του ίδιου χωροθετηθέντος χώρου στους εκμεταλλευτές των λατομείων αυτών γίνεται ως εξής:
α. Με απ’ ευθείας σύμβαση προκειμένου για δημόσιες εκτάσεις, οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία εκμίσθωσης και διαχείρισης των οποίων ρυθμίζεται με την υπουργική απόφαση Δ10/Φ/68/οικ.30842/7.12.1993 (Β’ 917) όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την υπουργική απόφαση Δ10/Β/Φ68/οικ. 17611/2000 (Β’ 1545).
β. Προκειμένου για δημοτικές εκτάσεις σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και τ.ΥΒΕΤ υπ’ αριθμ. 19690/19.4.1995 (Β’402) όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. κοινή υπουργική απόφαση 19661/ 6.6.2001 (Β’ 775).
γ. Η διάρκεια της μίσθωσης και της άδειας εκμετάλλευσης των λατομείων των ως άνω περιπτώσεων α’ και β’ δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτήν του υφισταμένου ήδη αδειοδοτηθέντος λατομείου και, για τις τυχόν παρατάσεις, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας.