.

Άρθρο 4
(άρθρο 18 της οδηγίας)

Στο άρθρο 60 του ν. 2960/2001 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Οι διασυνοριακές εξ αποστάσεως πωλήσεις προϊόντων καπνού μέσω διαδικτύου, τηλεπικοινωνιών ή κάθε άλλου τρόπου πώλησης βασιζόμενου σε εξελισσόμενη τεχνολογία απαγορεύονται