.

Άρθρο 6
Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου σε προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.

1. Στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων συνιστάται μικτό διϋπηρεσιακό συλλογικό όργανο, με την επωνυμία «Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο» (Σ.Ε.Κ.), το οποίο θα λειτουργεί ως συντονιστικό κέντρο μεταξύ των υπηρεσιών, για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.. Το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο εποπτεύεται από την επιτροπή Επιχειρησιακού Σχεδιασμού που συστήνεται με απόφαση του Πρωθυπουργού «επιτροπή καταπολέμησης του λαθρεμπορίου στα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ»..

2. Σκοπός του είναι η αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της λαθρεμπορίας προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. μέσω του συντονισμού των υπηρεσιών που εμπλέκονται στη δίωξη λαθρεμπορίου.

3. Το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων από αποσπασμένους για το σκοπό αυτό υπαλλήλους των ακόλουθων υπηρεσιών:
α) Έναν υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως Πρόεδρο.
β) Έναν υπάλληλο της Ελληνικής Αστυνομίας, ως Αντιπρόεδρο.
γ) Έναν υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, ως Γραμματέα.
δ) Έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως μέλος.
ε) Έναν υπάλληλο του Λιμενικού Σώματος, ως μέλος.
στ) Έναν υπάλληλο της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, ως μέλος.
ζ) Έναν υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (ΣΥΚΑΠ), ως μέλος.
Το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο στελεχώνεται με είκοσι (20) αποσπασμένους υπαλλήλους που προέρχονται από τις υπηρεσίες που αναφέρονται ανωτέρω υπό στοιχεία α΄ έως και ζ΄ ή και τις λοιπές υπηρεσίες του Δημοσίου τομέα.
Η γραμματειακή υποστήριξη του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου παρέχεται με μέριμνα της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ..

4. Το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Αποτελεί εθνική μονάδα πληροφοριών για την υποδοχή, επεξεργασία και διαβίβαση αυτών, από και προς τις αρμόδιες υπηρεσίες που εμπλέκονται στην έρευνα, τον έλεγχο και τη δίωξη του λαθρεμπορίου. Ως εθνική μονάδα πληροφοριών για τα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., λαμβάνει, επεξεργάζεται και διαβιβάζει εμπιστευτικές πληροφορίες, από και προς άλλα κράτη.
β) Εκπονεί και εισηγείται στρατηγικά σχέδια και επιχειρησιακά σχέδια κοινών διυπηρεσιακών ή διακρατικών δράσεων. Τα σχέδια αυτά πριν την υλοποίησή τους υποβάλλονται προς την επιτροπή Επιχειρησιακού Σχεδιασμού «επιτροπή καταπολέμησης του λαθρεμπορίου στα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ»..
γ) Αναλαμβάνει επιχειρησιακή δράση στην έρευνα, τον έλεγχο και τη δίωξη κατά του λαθρεμπορίου προϊόντων υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ., με ίδιες δυνάμεις ή με τη συνεργασία άλλων διωκτικών υπηρεσιών. Αν κρίνεται αναγκαία η κοινή επιχειρησιακή δράση, ο Πρόεδρος αυτού είναι αρμόδιος να ορίσει επισπεύδουσα υπηρεσία που θα αναλάβει το συντονισμό των υπολοίπων υπηρεσιών.
δ) Το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο διαβιβάζει τις διαπιστωθείσες υποθέσεις λαθρεμπορίας στις κατά λόγω αρμοδιότητας εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο μπορεί το ίδιο να προβαίνει σε κάθε εξέταση ή έρευνα για να ενεργεί όλες τις ανακριτικές πράξεις προς διαπίστωση των αδικημάτων λαθρεμπορίας, δασμοφοροδιαφυγής και κάθε άλλης παράβασης, δια των υπαλλήλων που έχουν τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των ειδικών προανακριτικών υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
ε) Αναπτύσσει τη συνεργασία μεταξύ των συντονιστικών κέντρων των εμπλεκομένων Αρχών, μέσω θεσμοθετημένων τακτικών συναντήσεων. Συνδράμει τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες σε θέματα έρευνας, ελέγχου, δίωξης και προανάκρισης.
στ) Συλλέγει, παρακολουθεί και προβαίνει σε στατι-
στική ανάλυση των αποτελεσμάτων και των τάσεων που προκύπτουν από πληροφορίες, παρατηρήσεις και κοινές δράσεις έρευνας και ελέγχου. Τα αποτελέσματα αυτά κοινοποιούνται μόνο στη διυπουργική επιτροπή για την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας στα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ..
ζ) Εισηγείται προς τη επιτροπή Επιχειρησιακού Σχεδιασμού που συνιστάται με απόφαση του Πρωθυπουργού «επιτροπή καταπολέμησης του λαθρεμπορίου στα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ»., για έγκριση και προώθηση, νομοθετικών πρωτοβουλιών για διάθεση του απαιτούμενου προσωπικού, υλικοτεχνικών υποδομών, μέσων ελέγχου και μεταφοράς, πρόσβασης σε πληροφορικά συστήματα και νομοθετικές ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση του έργου του.

5. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού και την άσκη-ση των αρμοδιοτήτων, το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο αποκτά πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα των εμπλεκομένων υπηρεσιών για κάθε σύστημα χωριστά. Η διάταξη αυτή υπερισχύει έναντι κάθε άλλης διάταξης περί φορολογικού ή άλλου απορρήτου οπουδήποτε και αν προβλέπεται.

6. Κάθε θέμα σχετικό με τη στελέχωση του Συντονιστι-κού Επιχειρησιακού Κέντρου και το χρόνο απόσπασης υπαλλήλων σε αυτό, καθορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
Κάθε θέμα αναφορικά με την έδρα, τη δομή, τις υποδομές, καθώς και τις λεπτομέρειες οργάνωσης και εύρυθμης λειτουργίας του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου, καθορίζονται με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.