.

Άρθρο 8
Καταργούμενες διατάξεις

Με την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών καταργούνται τα άρθρα 59, 60 και 61 του β.δ. της 13/16.4.1920 «Περί Κώδικος Νόμων περί Φορολογίας Καπνού» (Α΄86).