.

Άρθρο 11
Τροποποιήσεις της παρ. 5 του άρθρου 87 του ν. 3842/2010 (Α'58)

1. Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του άρθρου 87 του ν.3842/2010 (Α΄58) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η επιστροφή των αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών στους δικαιούχους μπορεί να πραγματοποιείται και ηλεκτρονικά με διαβίβαση ηλεκτρονικού αρχείου εντολών μεταφοράς στην Τράπεζα της Ελλάδος με την τήρηση των προβλεπόμενων όρων ασφαλείας».

2. Το πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του άρθρου 87 του ν. 3842/2010 καταργείται.