.

Άρθρο 12
Σκοπός

Σκοπός του παρόντος μέρους είναι η λήψη μέτρων ενσωμάτωσης στην ελληνική έννομη τάξη της απόφασης 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 (L. 323 10/12/2009) για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς