.

Άρθρο 20
Όροι χρησιμοποίησης και διαβίβασης των δεδομένων του Τελωνειακού Συστήματος Πληροφοριών
(Άρθρο 8 παράγραφοι 1, 2 και 4 της απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)

1. Οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 19 μπορούν να χρησιμοποιούν δεδομένα που έχουν ληφθεί από το Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 13. Δύνανται ωστόσο να κάνουν περαιτέρω χρήση αυτών για άλλους διοικητικούς, στατιστικούς, ιστορικούς ή επιστημονικούς σκοπούς μετά από προηγούμενη εξουσιοδότηση του κράτους - μέλους το οποίο καταχώρισε τα δεδομένα αυτά στο σύστημα και με την επιφύλαξη των όρων που έχει επιβάλει. Η περαιτέρω αυτή χρήση πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ν. 2472/1997, να μην είναι ασύμβατη προς το σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεγεί τα δεδομένα, να είναι απαραίτητη και ανάλογη για τον άλλο διοικητικό, στατιστικό, επιστημονικό ή ιστορικό σκοπό και να προβλέπονται οι αναγκαίες κάθε φορά διασφαλίσεις όπως π.χ. η ανωνυμοποίηση των δεδομένων.
Επίσης, η περαιτέρω χρήση πρέπει να λαμβάνει υπόψη την αρχή 5.2.i της Σύστασης R (87) 15 της επιτροπής υπουργών του συμβουλίου της Ευρώπης της 17ης Σεπτεμβρίου 1987 για τη ρύθμιση της χρήσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον αστυνομικό τομέα.

2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου και των άρθρων 23 και 24, μόνο οι οριζόμενες κατά το άρθρο 19 αρμόδιες αρχές έχουν το δικαίωμα χρησιμοποίησης των δεδομένων που έχουν ληφθεί από το Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών για την επίτευξη του σκοπών που αναφέρονται στο άρθρο
13.

3. Δεδομένα που έχουν ληφθεί από το Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών μπορεί έπειτα από προηγούμενη άδεια του κράτους μέλους που τα καταχώρισε στο σύστημα και υπό τους όρους που επιβάλλει το εν λόγω κράτος, να διαβιβάζονται για χρήση και άλλων εθνικών αρχών πλην εκείνων που ορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, τρίτων χωρών και διεθνών ή περιφερειακών οργανισμών. Οι όροι που διέπουν τη διαβίβαση ή την παροχή σε υπηρεσίες εκτός της ελληνικής επικράτειας των δεδομένων που έχουν καταχωριστεί στο σύστημα και τα ειδικά μέτρα ασφάλειας των δεδομένων αυτών, ορίζονται στο άρθρο 9 του ν. 2472/1997.