.

Άρθρο 25
Τροποποίηση δεδομένων
(Άρθρο 13 της απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)

1. Μόνο οι αρμόδιες κατά το άρθρο 19 αρχές έχουν το δικαίωμα να τροποποιούν, συμπληρώνουν, διορθώνουν ή διαγράφουν τα δεδομένα τα οποία έχουν εισαγάγει στο Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών.

2. Αν οι αρμόδιες κατά το άρθρο 19 αρχές διαπιστώσουν ή πληροφορηθούν ότι τα δεδομένα που καταχώρισαν είναι ανακριβή ή ότι καταχωρίστηκαν ή διατηρήθηκαν κατά παράβαση της παρούσας απόφασης, τροποποιούν, συμπληρώνουν, διορθώνουν ή διαγράφουν τα δεδομένα, και ενημερώνουν σχετικά τα άλλα κράτη - μέλη, την Europol και την Eurojust.

3. Αν οι αρμόδιες κατά το άρθρο 19 αρχές, έχουν απο-δεικτικά στοιχεία ότι κάποιο δεδομένο είναι ανακριβές ή ότι καταχωρίστηκε ή φυλάσσεται στο τελωνειακό σύστημα πληροφοριών κατά παράβαση της παρούσας απόφασης, ενημερώνουν το παρέχον κράτος - μέλος το συντομότερο δυνατόν. Το τελευταίο ελέγχει τα εν λόγω δεδομένα και, αν είναι απαραίτητο, τα διορθώνει ή τα διαγράφει χωρίς καθυστέρηση. Εν συνεχεία το παρέχον κράτος - μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη - μέλη, την Europol και τη Eurojust για κάθε διόρθωση ή διαγραφή που πραγματοποίησε.

4. Αν, κατά την καταχώριση δεδομένων στο Τελωνεια-κό Σύστημα Πληροφοριών, οι αρμόδιες κατά το άρθρο 19 αρχές διαπιστώσουν ότι η αναφορά άλλου κράτους - μέλους έρχεται σε αντίθεση με μια προηγούμενη αναφορά ως προς το περιεχόμενο ή την προτεινόμενη ενέργεια, ενημερώνουν αμέσως το κράτος - μέλος που υπέβαλε την προηγούμενη αναφορά. Οι αρμόδιες κατά το άρθρο 19 αρχές και το άλλο κράτος - μέλος επιχειρούν στη συνέχεια να επιλύσουν το ζήτημα. Σε περίπτωση διαφωνίας ισχύει η πρώτη αναφορά ενώ τα σημεία εκείνα της νέας αναφοράς που δεν έρχονται σε αντίθεση με την πρώτη αναφορά καταχωρίζονται στο σύστημα.

5. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος, όταν, σε ένα κράτος - μέλος, ένα δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή λάβει τελεσίδικη απόφαση για τροποποίηση, συμπλήρωση, διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων του Τελωνειακού Συστήματος Πληροφοριών, τα κράτη - μέλη αναλαμβάνουν αμοιβαία την υποχρέωση να εκτελέσουν την απόφαση αυτή. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των αποφάσεων δικαστηρίων ή άλλων αρμοδίων αρχών διαφορετικών κρατών - μελών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 33 σχετικά με διόρθωση ή διαγραφή, το κράτος - μέλος που εισήγαγε τα εν λόγω δεδομένα τα διαγράφει από το σύστημα.