.

Άρθρο 26
Διατήρηση δεδομένων
(Άρθρο 14 της απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)

1. Δεδομένα που εισήχθησαν στο Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών φυλάσσονται μόνο για το χρονικό διάστημα που θεωρείται απαραίτητο από τις αρμόδιες κατά το άρθρο 19 αρχές για την επίτευξη του επιχειρησιακού σκοπού της καταχώρισης. Η ανάγκη διατήρησης επανεξετάζεται, τουλάχιστον ετησίως.

2. Οι αρμόδιες κατά το άρθρο 19 αρχές μπορούν, εντός της περιόδου επανεξέτασης να αποφασίσουν να διατηρήσουν τα δεδομένα μέχρι την επόμενη επανεξέταση αν η διατήρησή τους είναι απαραίτητη για τους σκοπούς για τους οποίους εισήχθησαν. Με την επιφύλαξη τoυ άρθρου 33, αν δεν αποφασισθεί διατήρηση, τα δεδομένα αυτά μεταφέρονται αυτομάτως στο μέρος εκείνο του Τελωνειακού Συστήματος Πληροφοριών όπου υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση σύμφωνα με την παράγραφο 4.

3. Το Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών πληροφορεί αυτομάτως τις αρμόδιες κατά το άρθρο 19 αρχές για προγραμματισμένη μεταφορά δεδομένων του τελωνειακού συστήματος πληροφοριών βάσει της παραγράφου 2, με προειδοποίηση ενός μηνός.

4. Τα δεδομένα που μεταφέρθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου συνεχίζουν να φυλάσσονται για ένα (1) έτος εντός του Τελωνειακού Συστήματος Πληροφοριών. Πρόσβαση σε αυτά έχει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ν. 2472/1997. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δύναται να συμβουλεύεται τα δεδομένα μόνο χάριν ελέγχου της ακρίβειας και της νομιμότητάς τους, κατόπιν δε τούτου πρέπει να διαγράφονται.