.

Άρθρο 28
Λειτουργία και Χρήση του Αρχείου Φακέλων Τελωνειακών Ερευνών
(Άρθρο 16 της απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)

1. Δεδομένα από τους φακέλους ερευνών θα καταχωρίζονται στο Αρχείο Φακέλων Τελωνειακών Ερευνών μόνον για τους στόχους της παραγράφου 2 του άρθρου 13.
Τα δεδομένα αυτά θα αφορούν μόνον τις ακόλουθες κατηγορίες:
α) πρόσωπο ή επιχείρηση για τα οποία διεξάγεται ή διεξήχθη έρευνα από τις αρμόδιες κατά το άρθρο 19 αρχές και:
αβ) για το οποίο, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, υπάρχουν υπόνοιες ότι διαπράττει, έχει διαπράξει, συμμετέχει ή έχει συμμετάσχει στην τέλεση σοβαρής παράβασης των εθνικών νόμων, ή
αγ) για το οποίο υπάρχει αναφορά σχετικά με μία εκ των παραβάσεων αυτών, ή
αδ) στο οποίο επεβλήθη διοικητική ή δικαστική κύρωση για μία εκ των παραβάσεων αυτών,
β) τον τομέα που καλύπτει ο φάκελος ερευνών,
γ) το ονοματεπώνυμο, την ιθαγένεια και τα στοιχεία των εκπροσώπων της κατά το άρθρο 19 αρμόδιας αρχής που χειρίζεται τον φάκελο μαζί με τον αριθμό του φακέλου.
Τα δεδομένα των σημείων α΄, β΄ και γ΄ καταχωρίζονται σε αρχείο χωριστά για κάθε πρόσωπο ή επιχείρηση. Διασυνδέσεις αρχείων δεν επιτρέπονται.

2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α΄ περιορίζονται στα ακόλουθα:
α) για τα πρόσωπα: επώνυμο, γένος, όνομα(-τα), προηγούμενα επώνυμα και ψευδώνυμα, ημερομηνία και τόπος γεννήσεως, ιθαγένεια και φύλο,
β) για τις επιχειρήσεις: επωνυμία, επωνυμία που χρησιμοποιεί η επιχείρηση στις εμπορικές της δραστηριότητες, διεύθυνση, αριθμός φορολογικού μητρώου και αριθμός μητρώου για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

3. Τα δεδομένα καταχωρίζονται για περιορισμένο χρό-νο, σύμφωνα με το άρθρο 31.