.

Άρθρο 37
Ευθύνες και υποχρεώσεις
(Άρθρο 30 της απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)

1. Οι κατά το άρθρο 19 αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα που καταχωρίζονται στο Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών είναι ακριβή, επικαιροποιημένα, πλήρη, αξιόπιστα, έχουν καταχωρισθεί νομίμως, η επεξεργασία τους γίνεται για το σκοπό για τον οποίον συλλέχθηκαν και δεν είναι υπερβολική σε σχέση με το σκοπό αυτόν.

2. Το ελληνικό δημόσιο υπέχει ευθύνη σύμφωνα με τους ορισμούς του ν. 2472/1997, καθώς και τις γενικές αστικές διατάξεις για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε πρόσωπο εξαιτίας της χρήσης του Τελωνειακού Συστήματος Πληροφοριών ή της καταχώρισης ανακριβών δεδομένων ή της καταχώρισης και φύλαξης δεδομένων κατά παράνομο τρόπο.

3. Εάν κράτος - μέλος παραλήπτης καταβάλει αποζημίωση για ζημία που προκλήθηκε από τη χρήση ανακριβών δεδομένων που έχουν καταχωρισθεί στο Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών από άλλο κράτος - μέλος, το τελευταίο επιστρέφει στο κράτος - μέλος παραλήπτη το ποσό που έχει καταβάλει ως αποζημίωση, λαμβάνοντας υπόψη τα τυχόν σφάλματα που οφείλονται στο κράτος - μέλος παραλήπτη.