.

Άρθρο 33
(Άρθρο 23 απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)

1. Κάθε πρόσωπο μπορεί να εγείρει αγωγή ή αναλόγως της περίπτωσης να προσφύγει ενώπιον δικαστηρίου ή αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με το ν. 2472/1997, σχετικά με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν εισαχθεί στο Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών και το αφορούν προκειμένου να:

α) διορθώσει ή διαγράψει ανακριβή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,
β) διορθώσει ή διαγράψει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν εισαχθεί ή αποθηκευθεί στο Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών κατά παράβαση του παρόντος,
γ) επιτύχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,
δ) κλειδώσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,
ε) λάβει αποζημίωση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 37.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 37, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη αναλαμβάνουν αμοιβαία την υποχρέωση να εκτελούν τις τελεσίδικες αποφάσεις δικαστηρίου, ή άλλης αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1.