.

Άρθρο 35
Ασφάλεια του Τελωνειακού Συστήματος Πληροφοριών
(Άρθρο 28 παράγραφοι 1 και 2 της απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)

1. Οι αρμόδιες αρχές που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 19 λαμβάνουν όλα τα αναγκαία διοικητικά μέτρα ασφαλείας όσον αφορά τα τερματικά του Τελωνειακού Συστήματος Πληροφοριών που λειτουργούν στη χώρα.

2. Ειδικότερα, οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 19, λαμβάνουν μέτρα ώστε:

α) να εμποδίζουν κάθε μη εξουσιοδοτημένο άτομο να έχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων,
β) να εμποδίζουν την ανάγνωση, αντιγραφή, τροποποίηση ή αφαίρεση δεδομένων και υποθεμάτων τους από μη εξουσιοδοτημένα άτομα,
γ) να εμποδίζουν τη μη εξουσιοδοτημένη εισαγωγή δεδομένων και κάθε μη εξουσιοδοτημένη ανάγνωση, τροποποίηση ή διαγραφή δεδομένων,
δ) να εμποδίζουν την πρόσβαση σε δεδομένα του τελωνειακού συστήματος πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένα άτομα μέσω συσκευών διαβίβασης δεδομένων,
ε) να διασφαλίζουν ότι, όσον αφορά τη χρήση του τελωνειακού συστήματος πληροφοριών, τα εξουσιοδοτημένα άτομα έχουν δικαίωμα πρόσβασης μόνο σε δεδομένα για τα οποία έχουν αρμοδιότητα,
στ) να διασφαλίζεται ότι μπορεί να ελέγχεται και να βεβαιώνεται σε ποιες αρχές δύνανται να μεταβιβάζονται τα δεδομένα μέσω συσκευών διαβίβασης δεδομένων,
ζ) να διασφαλίζεται ότι μπορεί να ελέγχεται και να βεβαιώνεται εκ των υστέρων ποια δεδομένα εισήχθησαν στο Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών, πότε εισήχθησαν και από ποιον, και να ελέγχεται η διακίνηση των δεδομένων αυτών,
η) να εμποδίζεται η μη εξουσιοδοτημένη ανάγνωση, αντιγραφή, τροποποίηση ή διαγραφή των δεδομένων κατά τη διάρκεια της διαβίβασής των και της μεταφοράς των σχετικών υποθεμάτων.