.

Άρθρο 38
(Άρθρο 32 της απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)

Οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο ανταλλάσσονται απευθείας μεταξύ των αρχών των κρατών-μελών.