.

Άρθρο 41
Τροποποιήσεις του ν. 4308/2014

1.α. Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) η φράση «του ιδιωτικού τομέα» διαγράφεται.

β. H περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) οι οποίοι μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος είχαν την υποχρέωση εφαρμογής του Π.δ. 1123/1980 (Α΄ 283)».

γ. Στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου προστίθεται περίπτωση ε’ ως εξής:
«ε) Οι φορείς του δημοσίου τομέα του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 εκτός Γενικής Κυβέρνησης οι οποίοι μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος είχαν την υποχρέωση εφαρμογής του Π.δ. 1123/1980».

δ. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου καταργείται.

ε. Η παράγραφος 7 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Οι φορείς του δημόσιου τομέα του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 οι οποίοι από άλλη διάταξη νόμου υποχρεώνονταν σε εφαρμογή του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών της Υποπαραγράφου Ε1 της παρ. Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όταν δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 2, εφαρμόζουν μόνο τα άρθρα 3 έως και 15 του παρόντος νόμου, πλην των διατάξεων των παραγράφων 8 έως 12 του άρθρου 3 και των διατάξεων που αφορούν την κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων».

στ. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 9 του ίδιου άρθρου οι λέξεις «στα αποτελέσματα της περιόδου» διαγράφονται.

2. Η παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 καταργείται.

3. Στο άρθρο 3 του ν. 4308/2014 προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:
«13. Οι οντότητες που βάσει του παρόντος μπορεί να χρησιμοποιούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα αλλά από άλλο νόμο υποχρεούνται σε σύνταξη ισολογισμού χωρίς τήρηση διπλογραφικού συστήματος, δεν υποχρεούνται από τον παρόντα νόμο σε εφαρμογή διπλογραφικού λογιστικού συστήματος».

4.α. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4308/2014 προστίθεται η φράση «και πάντως εντός του φορολογικού έτους που έγινε η παράδοση».
β. Στην περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 μετά τις λέξεις «Σε περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής» και πριν τη λέξη «υπηρεσίας» προστίθεται η λέξη «αγαθών,».

5. Στην παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 η αναφορά «(α) έως (στ)» γίνεται «(α) έως (ε)».

6.α. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4308/2014 καταργείται.
β. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 37 οι λέξεις «τις παραγράφους 4, 6 και 7» αντικαθίστανται από τις λέξεις «την παρ. 7».
γ. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 37 διαγράφονται οι λέξεις «και οι μικρές».