.

Άρθρο 48
Τροποποίηση του άρθρου 167 του ν. 4099/2012

α. Μετά το πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 4099/2012 (Α΄ 250), προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των κτηρίων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως προσδιορίστηκαν με την ΑΤΔ 1140472 ΕΞ 30.10.2015 (Β΄2347) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μπορεί να επανασυνάπτονται ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου, με ημερομηνία λήξης 31.12.2016, με ιδιώτες που απασχολούνταν στον καθαρισμό των εν λόγω κτιρίων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης».
β. Οι ανωτέρω συμβάσεις υπογράφονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
γ. Δαπάνες από τις αυτοδικαίως παραταθείσες ατομικές συμβάσεις του άρθρου 167 του ν. 4099/2012, για την εργασία που παρασχέθηκε δυνάμει των συμβάσεων αυτών, για την καθαριότητα κτιρίων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων από 1.1.2016 μέχρι και την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορούν να πληρωθούν, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών τρέχοντος οικονομικού έτους κατά παρέκκλιση των περί δεσμεύσεως υποχρεώσεων διατάξεων.