.

Άρθρο 52

1. Στο άρθρο 36 του ν.4368/2016 (Α'21) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Ο τρόπος λειτουργίας, η διαδικασία λήψης απόφασης, η ιεράρχηση κριτηρίων και η συγκριτική αξιολόγηση των κρινόμενων των Συμβουλίων προσλήψεων — κρίσεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, των Συμβουλίων Επιλογής Διευθυντών και Επιλογής Συντονιστών Διευθυντών των υποπεριπτώσεων β΄ και δ΄ της περίπτωσης Θ΄ του άρθρου 4 του ν.3754/2009 (Α'43), όπως ισχύει, καθώς και των Συμβουλίων προσλήψεωνκρίσεων και Επιλογής Διευθυντών του ΕΚΑΒ των περιπτώσεων Α΄ και Β΄ της παρ. 24 του άρθρου 11 του ν.2889/2001 (Α'37), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 16 του άρθρου 8 του ν.3868/2010 (Α'129), ρυθμίζονται με την απόφαση του Υπουργού Υγείας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου».

2. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 98 του ν.4368/2016 (Α'21) παρατείνεται για επτά (7) μήνες από τη λήξη της, ήτοι από 1.6.2016 έως 31.12.2016.

3. Η ισχύς των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 66 του ν.4316/2014 (Α'270) παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 31.12.2016.

4. Η ισχύς των συμβάσεων μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των ιατρών, διαγνωστικών εργαστηρίων, φυσικοθεραπευτών, πολυιατρείων, κέντρων διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας, οικοτροφείων, ειδικών ιδρυμάτων για ΑΜΕΑ, ιδρυμάτων ασυλικού τύπου, ιδρυμάτων/κλινικών χρονιών παθήσεων, μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, μονάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, οδοντοτεχνιτών, ιδιωτικών κλινικών, ΜΧΑ, ΜΤΝ και κέντρων αποκατάστασης -αποθεραπείας, που έχουν λήξει ή/και λήγουν από τις 30.6.2016 και μετά, παρατείνονται από τη λήξη τους, ήτοι από 1.7.2016, μέχρι την υπογραφή των νέων συμβάσεων μεταξύ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των ανωτέρω παρόχων. Οι δαπάνες αυτές επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ενταλματοποιούνται και εκκαθαρίζονται από αυτόν, σύμφωνα με τα απαιτούμενα παραστατικά που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν.

5. Οι μετακινήσεις του πάσης φύσεως προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου και του ιατρικού, των υπηρεσιών των Δ.Υ.Πε. και των Φορέων Παροχής υπηρεσιών Υγείας εντός της αυτής Δ.Υ.Πε. ή/και μεταξύ διαφορετικών Δ.Υ.Πε., που έχουν λήξει ή/και λήγουν από τις 30.6.2016 και μετά, παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι τις
31.12. 2016, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.

6. Η ισχύς των οριζόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 73 του ν.4368/2016 (Α'21), στην παρ. 28 του άρθρου 66 του ν.3984/2011 (Α΄150) και στο άρθρο 37 του ν.4238/2014 (Α'38), όπως παρατάθηκαν, παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 30.6.2016.

7. α. Η παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4272/2014 (Α'145), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Δύναται να παραταθεί η θητεία των υπηρετούντων σε φορείς παροχής υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επικουρικών ιατρών, η οποία λήγει στις 30.9.2016, για ένα έτος, ήτοι μέχρι τις 30.9.2017, εάν η θέση δεν έχει προκηρυχθεί, υπό την προϋπόθεση να υπάρχει ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό του νοσοκομείου ή της οικείας Δ.Υ.Πε.».

β. Το πρώτο εδάφιο της πρώτης υποπαραγράφου της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του ν. 4320/2015 αντικαθίσταται ως εξής:
«Παρατείνεται μέχρι τις 30.9.2017 η θητεία του επικουρικού προσωπικού της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α΄ 81), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος σε φορείς Παροχής υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.)».