.

Άρθρο 58
Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 4177/2013

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4177/2013 (Α'173) προστίθεται περίπτωση η΄ ως εξής:
«η΄ Η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)».