.

Άρθρο 60
Τροποποιήσεις των άρθρων 121 και 123 του Εθνικού Τελωνειακοί Κώδικα (ν.2960/2001)

1. Οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265), όπως αυτοί διαμορφώνονται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου, για επιβατικά αυτοκίνητα της δασμολογικής κλάσης 87.03 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας που θα κομιστούν στη χώρα μας από την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας παραγράφου μέχρι και 30.9.2016 και για τα οποία θα έχουν κατατεθεί, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία δηλωτικά εισαγωγής ή δηλώσεις άφιξης οχημάτων ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία εισόδου προκειμένου για μετοικούντα πρόσωπα, εφόσον πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του αμέσως προηγούμενου από το ισχύον, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού πρότυπου εκπομπών ρύπων (Euro), δεν αυξάνονται κατά 50%, όπως προβλέπεται από την περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου, με την προϋπόθεση ότι μέχρι και 31.12.2016 θα έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί για αυτά οι οφειλώμενες φορολογικές επιβαρύνσεις.

ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
Κάτω των 50 κυβικών εκατοστών 0%
Από 50 μέχρι 500 κυβικά εκατοστά 4%
Από 501 μέχρι 900 κυβικά εκατοστά 7%
Από 901 κυβικά εκατοστά και πάνω 11%

 

2. Οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001, όπως αυτοί διαμορφώνονται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου, για επιβατικά αυτοκίνητα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143) και το τέλος ταξινόμησης για αυτά δεν είχε καταστεί απαιτητό μέχρι 31.5.2016, εφόσον πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του αμέσως προηγούμενου από το ισχύον, ως προς την ταξινόμηση ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (euro), δεν αυξάνονται κατά 50% όπως προβλέπεται από την περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου, με την προϋπόθεση ότι μέχρι και 31.12.2016 θα έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί για αυτά οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις. Η φορολογητέα αξία για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης για τα υπό κρίση αυτοκίνητα διαμορφώνεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει.

3. Οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001, όπως αυτοί διαμορφώνονται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου, για επιβατικά αυτοκίνητα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4342/2015 και το τέλος ταξινόμησης για αυτά δεν είχε καταστεί απαιτητό μέχρι 31.5.2016, εφόσον δεν πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του αμέσως προηγούμενου από το ισχύον, ως προς την ταξινόμηση ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (euro), διαμορφώνονται σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου και η φορολογητέα αξία για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης για τα υπό κρίση αυτοκίνητα διαμορφώνεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει.

4. Η περίπτωση στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001, αντικαθίσταται ως εξής:

«στ) Για αυτοκίνητα οχήματα τρίκυκλα ή τετράκυκλα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2002/24/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 2002 (E.E.L.124 της 9.5.2002) και πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της οδηγίας 2002/51/ΕΚ ή μεταγενέστερης.

5. Η παρ. 5 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001, αντικα-θίσταται ως εξής:

«5. Τα υβριδικά μηχανοκίνητα επιβατικά αυτοκίνητα, όπως αυτά προσδιορίζονται από την οδηγία 2007/46, όπως ισχύει και ειδικότερα τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπως αυτά προσδιορίζονται από τον Καν. 692/2008, όπως ισχύει, απαλλάσσονται από το 50% του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του άρθρου αυτού τέλους ταξινόμησης. Τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπως αυτά προσδιορίζονται από τον Καν. 692/2008, όπως ισχύει, δεν υπόκεινται στο προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου αυτού τέλους ταξινόμησης».

6. Η περίπτωση η΄ της παρ. 1 του άρθρου 123 του ν.2960/2001, αντικαθίσταται ως εξής:

«η) Αυτοκίνητα οχήματα, ανοικτά ή κλειστά, τρίκυκλα ή τετράκυκλα, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 92/61/ΕΚ του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1992 (EEL 225 της 10.9.1992) και πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της οδηγίας αυτής ή μεταγενέστερης, υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης, ως ακολούθως:

ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
Κάτω των 50 κυβικών εκατοστών 0%
Από 50 μέχρι 500 κυβικά εκατοστά 3%
Από 501 μέχρι 900 κυβικά εκατοστά 6%
Από 901 κυβικά εκατοστά και πάνω 10%

 

7. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 123 του ν. 2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των αυτοκινήτων των περιπτώσεων β΄, γ΄ και των βάσεων αυτών, καθώς και των περιπτώσεων ε΄ και η΄ της παραγράφου 1, η φορολογητέα αξία διαμορφώνεται με βάση τη λιανική τιμή πώλησης προ φόρων».

8. Η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 1 αρχίζει μία ημέρα μετά από τη θέση αυτής σε ισχύ.

9. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 2, 3, 4, 5, 6 και 7 αρχίζει από 1.6.2016.

10. Η ισχύς της παραγράφου 1 αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.