.

Άρθρο 65

Οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του απασχολούμενου προσωπικού στο πλαίσιο έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού τα οποία εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013, έχουν χαρακτηριστεί ως τμηματοποιημένα έργα (phasing) και υλοποιούνται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, παρατείνονται από τη λήξη τους έως την ένταξη των ως άνω τμηματοποιημένων έργων σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31.12.2016.
Η χρηματοδότηση για την καταβολή της μισθοδοσίας του απασχολούμενου προσωπικού θα καλυφθεί από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020.