.

Άρθρο 67
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4336/2015

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ.9 της παρ. Δ΄ του ν. 4336/2015 (Α’ 94) προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Από τις ρυθμίσεις των ανωτέρω εδαφίων εξαιρούνται οι συνοδοί ασφαλείας και τα μέλη της αποστολής που συνοδεύουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό, στους οποίους δεν εφαρμόζεται το προβλεπόμενο στο εδάφιο α΄ της παρούσας ανώτατο όριο».

2. Η παρ. 2 του άρθρου 19 της υποπαραγράφου Δ.9 της παρ. Δ΄ του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) τροποποιείται ως εξής:
«2. Οι συνοδοί ασφαλείας, καθώς και οι συνοδοί των προσώπων της παραγράφου 4 του άρθρου 5, διαμένουν στο ίδιο ξενοδοχείο με το πρόσωπο που συνοδεύουν. Ομοίως και τα μέλη της αποστολής που συνοδεύουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Οικονομικών διαμένουν στο ίδιο ξενοδοχείο με το πρόσωπο που συνοδεύουν και τα εν λόγω έξοδα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του αρμόδιου φορέα του Δημοσίου. Τα μέλη των συνοδευτικών αποστολών του εδαφίου β΄ της παρούσας καθορίζονται με τις αποφάσεις μετάβασης που εκδίδει ο εκάστοτε αρμόδιος φορέας του Δημοσίου».

3. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από τη δημοσί-ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.