.

Άρθρο 68

Το προβλεπόμενο στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4071/2012 (Α'85), όπως ισχύει, διάστημα συγχώνευσης των υφιστάμενων ΦΟΔΣΑ στους Περιφερειακούς Συνδέσμους ΦΟΔΣΑ του άρθρου 13 του ανωτέρω νόμου, όπως ισχύει, παρατείνεται έως 30.10.2016.
Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 16.8.2016