ΠΟΛ.1125/10.9.2008

Καθορισμός Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου για τον προσδιορισμό αξίας ακινήτων κατά τον υπολογισμό του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων φυσικών προσώπων

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 19 του Ν.3634/2008 (ΦΕΚ 9/Α΄/29.1.2008) «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών – Απαλλαγή πρώτης κατοικίας – Ενιαίο Τέλος Ακινήτων – Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και λοιπές διατάξεις».2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν.3634/2008, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομίας & Οικονομικών να καθορίζει με Απόφασή του συντελεστές αυξομείωσης ανά είδος ακινήτου ή κτιρίου στις τιμές εκκίνησης ή αφετηρίας βάσει των άρθρων 41 και 41α του Ν.1249/1982 που προκύπτουν από τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων για τον προσδιορισμό του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων φυσικών προσώπων.
3. Τις εξουσιοδοτικές διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν.3634/2008.
4. Την υπ΄ αριθ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β΄/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Για τον προσδιορισμό της αξίας των οικοπέδων που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων (Α.Π.Α.Α.), αποκλειστικά για τον υπολογισμό του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) φυσικών προσώπων, όπου είτε από τα στοιχεία της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9), είτε από τις τηρούμενες στη βάση δεδομένων του Α.Π.Α.Α. πληροφορίες δεν προκύπτουν τα στοιχεία προσδιορισμού της τιμής του Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.), αυτός λαμβάνεται σύμφωνα με τα κατωτέρω:
1. Για τα οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές με όρους δόμησης οικισμών προϋφισταμένων του 1923 ή κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, ανεξάρτητα από τη χρήση τους και τη δυνατότητα κατάτμησής τους σε μικρότερα άρτια οικόπεδα, ο Σ.Α.Ο. θα προσδιορίζεται ανάλογα με το εμβαδόν του οικοπέδου και σύμφωνα με τις τιμές της περίπτωσης «για κατοικία, ακάλυπτα οικόπεδα και λοιπές χρήσεις» ή «κατοικία και ακάλυπτα οικόπεδα», κατά περίπτωση.
2. Για τα οικόπεδα που η τιμή του Σ.Α.Ο. επηρεάζεται από διάφορες παραμέτρους όπως το είδος δόμησης (πυκνοδομημένο, αραιοδομημένο, συνεκτικό, κεντρικό τμήμα κ.λπ.), το πλάτος δρόμου, η ύπαρξη πρασιάς, το δικαίωμα κατατμήσεως, το δικαίωμα παραχώρησης από το Δημόσιο, το δικαίωμα του Υπουργείου Γεωργίας, ως Σ.Α.Ο. λαμβάνεται αυτός ανά περιοχή ή περίπτωση που είναι ευνοϊκότερος για το φορολογούμενο, όσον αφορά την αξία του συγκεκριμένου εμπράγματου δικαιώματος.
3. Για τα οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές που από τους πίνακες τιμών για τον προσδιορισμό του Σ.Α.Ο. απαιτείται βεβαίωση της Πολεοδομίας, θα λαμβάνονται οι τιμές Σ.Α.Ο. που δίδονται στον συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.
4. Για οικόπεδα που βρίσκονται εντός οικοδομικών τετραγώνων που τέμνονται από μία ή περισσότερες οριογραμμές διαφορετικών Σ.Α.Ο., λαμβάνεται η τιμή Σ.Α.Ο. που είναι ευνοϊκότερη για το φορολογούμενο, όσον αφορά την αξία του συγκεκριμένου εμπράγματου δικαιώματος.
5. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως.

 

Ο Υφυπουργός Οικονομίας
και Οικονομικών
Αντώνιος Μπέζας

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας