.

Άρθρο 14
Κοινοποίηση πληροφοριών από αναθέτοντες φορείς
(άρθρο 15 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)

Οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεως, τις ακόλουθες πληροφορίες

σχετικά με την εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 12 και του άρθρου 13:

α) Τις επωνυμίες των σχετικών επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών.

β) Τη φύση και την αξία των σχετικών παραχωρήσεων.

γ) Τις αποδείξεις, που η Επιτροπή κρίνει απαραίτητες, ότι η σχέση μεταξύ της επιχείρησης ή της κοινοπραξίας στην οποία ανατίθενται οι συμβάσεις παραχώρησης και του αναθέτοντος φορέα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των άρθρων 12 ή 13.