.

Άρθρο 68
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις:

α) των άρθρων 14 και 67 έως 76 του Π.δ. 60/2007 (Α΄64),

β) του άρθρου 18 του Π.δ. 59/2007 (Α΄63) και

γ) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει τα θέματα αυτά με άλλον τρόπο.